danh sách máy móc cần thiết để khai thác quặng sắt