nhiệm vụ nặng nề cuộn đồng bằng chi phí trong finland