tiêu thụ năng lượng cụ thể của các mỏ than lộ thiên