lập kế hoạch bảo trì cho các ngành công nghiệp mỏ thiết bị nặng