thiết kế của bộ không tải có thể điều chỉnh cho băng tải