bất kỳ công ty nào có thể hoạt động được trong nashik của nhà máy bi tiết kiệm năng lượng